Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

DOTAZNÍK pre obyvateľov k Programu rozvoja obce Borinka 2021 - 2027