Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 - o výške mesačného príspevku pre školské zariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 - miestny poplatok na rozvoj obce

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o dani z nehnutelností

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2002, 2003 o chove, vodení a držaní psov

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2009 o ochrane ovzdušia a poplatku za znečistenie ovzdušia

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2010 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo strany obce

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2002 a č.1/2004 o vykonávaní ochrannej deratizácie a dezinsekcie

Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2003 o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku

Všeobecne záväzné nariadenie č.2003 o používaní miestnych komunikácií

Všeobecne záväzné nariadenie č.2003, 3/2002, 1/2002 o miestnych daniach a poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie č.2004 a č.1/2010 o dani znehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie č.2004 - Školský obvod Základnej školy v Stupave

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2002 a č.11/2003 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2006, 2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie - Povodňový plán záchranných prác obce