Všeobecne záväzné nariadenia

2021:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 - o sankciách za porušenie stavebného zákona

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 - o určení výšky dotácie pre MŠ

2020:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 - o nakladaní s komun. odpadmi a s drob. stavebným odpadom

2019:

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2019 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019 - o dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za ubytovanie

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 - o verejnej kanalizácii a odpadových vodách - dodatok č.1

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 - o verejnej kanalizácii a odpadových vodách

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 - o výške mesačného príspevku pre školské zariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 - miestny poplatok na rozvoj obce

Staršie VZN:

Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2010 o vyhlásení záväzných častí ZaD c.2 územného plánu obce

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2010 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo strany obce

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2009 o ochrane ovzdušia a poplatku za znečistenie ovzdušia

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2007 o obmedzení užívania pitnej vody na iné účely

Všeobecne záväzné nariadenie č.2004 - Školský obvod Základnej školy v Stupave

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2002 a č.1/2004 o vykonávaní ochrannej deratizácie a dezinsekcie

Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2003 o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku

Všeobecne záväzné nariadenie č.2003 o používaní miestnych komunikácií

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2003 - Požiarny poriadok

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2002, 2003 o chove, vodení a držaní psov

Všeobecne záväzné nariadenie - Povodňový plán záchranných prác obce

Všeobecne záväzné nariadenie - Cintorínsky poriadok