Komisie obecného zastupiteľstva:

1. Mandátová komisia

Predseda: Andrej Halinár (poslanec OZ)

Členovia:  Mgr. Adriana KUŠÍKOVÁ, PhD. (poslankyňa OZ)

                 Pavol Martinkovič (poslanec OZ)

                 Ing. Martin NESPALA (poslanec OZ)

                 Ing. arch. Štefan VRABEC (poslanec OZ)

 

2. Komisia pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-prospešných služieb, sociálnych vecí, správy a hospodárení s majetkom obce, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

Predseda: Ing. Martin Nespala (poslanec OZ)

Členovia: Tomáš Foltín
                Mgr. Petra Kútna
                Juraj Nespala
                Ing. Juraj Paulík
                Peter Pír
                Erik Volár
                Mgr. Branislav Zboja

Zápisy zo zasadnutí komisie

 

3. Komisia rozvoja obce, výstavby a stavebného poriadku, územného plánovania a dopravy

Predseda: Ing. arch. Štefan Vrabec (poslanec OZ)

Členovia: Boris Baliga
                Andrej Halinár
                Ing. Eva Jurčová
                Ing. arch. Daniel Kubiš
                Ing. Lubor Maťátko
                Karol Mihalský
                Ing. Jozef Patasy
                Róbert Škoda
                Ing. et Ing. Monika Šteflovičová
                Adam Varga
                Mgr. Branislav Zboja

Zápisy zo zasadnutí komisie

Náplň práce komisie:

a.  spracúva a predkladá stanoviská k návrhom na riešenie bytovej výstavby obce,
b.  vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa územno-plánovacej a stavebnej činnosti obce, ako aj k záležitostiam ochrany kultúrnych pamiatok v obci,
c.  predkladá stanoviská k návrhom územného plánu obce a ich zmien a doplnkov, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom,
d.  spracúva a predkladá stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k investičným zámerom na území obce,
e.  vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce,
f.   zaujíma stanoviská k návrhom dohôd a zmlúv, predmetom ktorých, je hnuteľný a nehnuteľný majetok obce
g.  vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov, k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území obce,
h.  prerokováva a vyjadruje sa k návrhu čerpania rozpočtu obce v danej oblasti,
i.   v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,
j.   plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

 

4. Komisia ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie obce, vzdelávania a športu

Predsedkyňa: Mgr. Adriana KUŠÍKOVÁ, PhD. (poslankyňa OZ)

Členovia: ArtD. Barbora Gandlová
                Michal Kútny
                Tereza Ostrihoňová
                Michal Pokorný
                Mgr. Filip Rovný
                Juraj Salva
                JUDr. Martrina Stašíková
                Peter Strakuš
                Ing. et Ing. Miroslava Šteflovičová
                Ing. Ľubica Tomášiková
                Erik Volár

Zápisy zo zasadnutí komisie