KOMUNÁLNY A TRIEDENÝ ODPAD

KOMPOSTOVANIE

 

V prípade, že poplatník chce zmeniť veľkosť zbernej nádoby alebo interval vývozu musí tak uskutočniť písomne na základe žiadosti - tlačiva (príloha č. 2, VZN 1/2020) do 15.12. kalendárneho roku. Požadovaná zmena bude platná od 1.1. nasledujúceho roka.

od1od2

pop1pop2

 

VEDIERKO NA ZBER "BRKO"

Vážení poplatník vedierko a kompostovateľné vrecká, ktoré ste obdržali sú určené na zber BRKO (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad), v deň vývozu (viď harmonogram zberu) budete vedierko dávať pred dom najneskôr však do 7:30 hod.

Odpad MUSÍ byť uložený v kompostovateľnom vrecku a v uzatvárateľnom vedierku, ktoré ste obdržali. V opačnom prípade nebude odpad odobraný.

Za BRKO sa považuje biologicky rozložiteľný odpad, ktorý tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení a stravovaní v domácnosti.

ČO patrí do BRKO - zvyšky varených jedál a potraviny živočíšneho pôvodu, kosti, odrezky z mäsa, stolné oleje a tuky, zaváraniny, jogurty bez obalového materiálu, atď.
Tieto zvyšky sa nesmú kompostovať na domácich kompostoviskách a taktiež sa už NESMÚ hádzať do zmesového komunálneho odpadu.

Čo patrí do kompostu - zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, čaj, kávový výluh, tiež iný organický odpad, ako popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, ako aj prírodný odpad zo záhrady, údržby zelene, škrupiny z vajíčok, konáre, lepenka, papierové vreckovky , atď.... podrobný popis nájdete v stolnom kalendári obce Borinka
Tieto zvyšky sa nesmú hádzať do zmesového komunálneho odpadu.

Týmto chcem upozorniť občanov, že ak sa takýto odpad bude vo vašich kontajneroch nachádzať, môže sa stať, že vám vývozca odpadu vašu nádobu nevysype.

 

 

trie

 

ČO NEPATRÍ DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE ...

bvs1