KOMUNÁLNY A TRIEDENÝ ODPAD

ANALÝZA ODPADU

V pondelok 19.10.2020 prebehla analýza odpadu. Vykonávala ju obcec v spolupráci s OZ Pajštún a niektorými členmi komisie pre životné prostredie, kultúru, propagáciu a šport. Analýza bola absolútne anonymná, náhodne sa vybrali zberné nádoby, ktorých obsah sa triedil a analyzoval. Podarilo sa prebrať približne 266 kg komunálneho odpadu, ktorý sa nachádzal v 17 nádobách.


Výsledky analýzy:
• Až 40% nádob bolo naplnených na menej ako ¾ - a to viac ako polovica mala zvoz len 2x mesačne – predpokladáme, že ľudia reálne nepotrebujú takú častú frekvenciu zvozu
• Najväčšie množstvo nájdeného odpadu tvorili – papier, plast, bioodpad a sklo
   o z toho vyplýva, že ľudia neseparujú
   o takmer v každej nádobe sme našli sklo
Bioodpad tvoril okolo 35% odpadu – okrem kuchynského odpadu aj záhradný odpad (slamu, ostrihané ruže, stopy trávy, burinu,...) pričom už nie je ani sezóna. Predpokladáme, že v letných mesiacoch sa záhradný odpad vyskytuje v nádobách oveľa častejšie. Ľudia nie sú naučení tento druh odpadu triediť a neustále končí v komunálnom odpade.
• Po vyseparovaní všetkých zložiek triedeného odpadu zostalo z 266 kg len 31 kg reálneho komunálneho odpadu. To znamená, že 90% odpadu, ktorý sa nachádza v našich zmesových nádobách by malo byť v kontajneroch na separovaný zber – za vývoz tohto odpadu NEPLATÍME.

 

od1    od2    od3    od4   

 

12

ceny

od1

od2

 

odp

ČO NEPATRÍ DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE ...

bvs1bvs2bvs3

sklo