KOMUNÁLNY A TRIEDENÝ ODPAD

Podľa zákona (o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 582/2004 z.z. § 77 citácia:

(1) Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa odseku 2 písm. b) a c),
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, od poplatníkov podľa odseku 2 písm. a),
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,26)

f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt27) alebo prechodný pobyt28) alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu29) alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,30) vinicu,31) ovocný sad,32) trvalý trávny porast33) na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku34) a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha35) (ďalej len „nehnuteľnosť"),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.

(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

(5) Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení,11) poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom,36) poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca,37) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ").

(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

(7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného preberá povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

(9) Obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť
a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
b) náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.

 

Nižšie si môžete stiahnuť aplikáciu na pripomenutie termínov odvozu odpadov. V tejto aplikácií je nutné vybrať si obec Borinka a frekvenciu vývozu, ktorú máte pre rok 2023 nahlásenú :
Borinka 26 (vývoz každý 2 týždeň)
Borinka 13 (vývoz 1 krát za mesiac)
Borinka 8 (vývoz každý 6 týždeň)

STIAHNI APLIKÁCIU

V tejto aplikácií sú nahrané všetky zvozy odpadu, ktoré sa udejú v obci Borinka v roku 2023.
Bohužiaľ táto aplikácia nie je pre iPhone, iba pre Android.

Pre iPhone je aplikácia od spoločnosti FCC, je to ich vlastná aplikácia, do ktorej nevieme zasiahnuť a vložiť do nej vývoz BRKO. FCC si samo nahráva zvoz, ktorý robí u nás v obci a kuchynský odpad do neho nepatrí.

Faktúry na TKO 2023 budú vystavované po 10.1.2023. Pri jej vyzdvihnutí obdrží každý poplatník vrecia na celý rok 2023 na separovaný odpad a BRKO a po uhradení faktúry obdrží tiež aj nálepku na rok 2023. Úhrady je možné robiť iba na mieste, do pokladne OcÚ v hotovosti alebo platobnou kartou.

 

 

V prípade, že poplatník chce zmeniť veľkosť zbernej nádoby alebo interval vývozu musí tak uskutočniť písomne na základe žiadosti - tlačiva (príloha č. 2, VZN 1/2023) do 15.12. kalendárneho roku. Požadovaná zmena bude platná od 1.1. nasledujúceho roka.

 

1 polrok

2.polrok 

sadzobnik_2023

 

KOMPOSTOVANIE

 

VEDIERKO NA ZBER "BRKO"

Vážení poplatník vedierko a kompostovateľné vrecká, ktoré ste obdržali sú určené na zber BRKO (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad), v deň vývozu (viď harmonogram zberu) budete vedierko dávať pred dom najneskôr však do 7:30 hod.

Odpad MUSÍ byť uložený v kompostovateľnom vrecku a v uzatvárateľnom vedierku, ktoré ste obdržali. V opačnom prípade nebude odpad odobraný.

Za BRKO sa považuje biologicky rozložiteľný odpad, ktorý tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení a stravovaní v domácnosti.

ČO patrí do BRKO - zvyšky varených jedál a potraviny živočíšneho pôvodu, kosti, odrezky z mäsa, stolné oleje a tuky, zaváraniny, jogurty bez obalového materiálu, atď.
Tieto zvyšky sa nesmú kompostovať na domácich kompostoviskách a taktiež sa už NESMÚ hádzať do zmesového komunálneho odpadu.

Čo patrí do kompostu - zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, čaj, kávový výluh, tiež iný organický odpad, ako popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, ako aj prírodný odpad zo záhrady, údržby zelene, škrupiny z vajíčok, konáre, lepenka, papierové vreckovky , atď.... podrobný popis nájdete v stolnom kalendári obce Borinka
Tieto zvyšky sa nesmú hádzať do zmesového komunálneho odpadu.

Týmto chcem upozorniť občanov, že ak sa takýto odpad bude vo vašich kontajneroch nachádzať, môže sa stať, že vám vývozca odpadu vašu nádobu nevysype.

 

 

trie

 

ČO NEPATRÍ DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE ...

bvs1

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.