KOMUNÁLNY A TRIEDENÝ ODPAD

V prípade, že poplatník chce zmeniť veľkosť zbernej nádoby alebo interval vývozu musí tak uskutočniť písomne na základe žiadosti - tlačiva (príloha č. 2, VZN 1/2020) do 15.12. kalendárneho roku. Požadovaná zmena bude platná od 1.1. nasledujúceho roka.

od1od2

pop1pop2

odp

ČO NEPATRÍ DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE ...

bvs1