TERMÍNY

Obecné zastupiteľstvo obce Borinka

Termín zasadnutí (predbežne) na rok 2021:

  • 13.10.2021

 - v prípade potreby, budú doplnené mimoriadne termíny zasadnutí

 

Komisia pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-prospešných služieb, sociálnych vecí, správy a hospodárení s majetkom obce, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

Termín zasadnutia komisie: vždy v druhý utorok v mesiaci

 

Komisia rozvoja obce, výstavby a stavebného poriadku, územného plánovania a dopravy

Termín zasadnutia komisie: vždy v prvý štvrtok v mesiaci