Výberové konania

Výberové konanie na post hlavného kontrolóra obce Borinka:

hk

Výberové konanie na členov komisií obecného zastupiteľstva:

1. Komisia pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-prospešných služieb, sociálnych vecí, správy a hospodárení s majetkom obce, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

Predseda: Ing. Martin Nespala (poslanec OZ)

Členovia: výberové konanie* na 4 členov tejto komisie (zasielať prihlášku emailom predsedovi komisie alebo poštou na Oú)

 

2. Komisia rozvoja obce, výstavby a stavebného poriadku, územného plánovania a dopravy

Predseda: Ing. arch. Štefan Vrabec (poslanec OZ)

Členovia: výberové konanie* na 4 členov tejto komisie (zasielať prihlášku emailom predsedovi komisie alebo poštou na Oú)

 

3. Komisia ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie obce, vzdelávania a športu

Predseda: Mgr. Adriana KUŠÍKOVÁ, PhD. (poslankyňa OZ)

Členovia: výberové konanie* na 4 členov tejto komisie (zasielať prihlášku emailom predsedovi komisie alebo poštou na Oú)

 

Prihláška na post člena KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA: PRIHLÁŠKA.DOC

SPOLU s prihláškou prípadne priložiť aj životopis.

Termín: do 04.02.2019 

* pri prihlásení väčšieho počtu uchádzačov /5 a viac/, bude o výbere uchádzačov rozhodovať mandátová komisia