SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecné záväzné nariadenia

2023

2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023    o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023    o miestnom poplatku za rozvoj

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023    o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a dani za ubytovanie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023    o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a           školského zariadenia

Dodatok č. 1/2021 K VZN  o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa mš a žiakov školského zariadenia k výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Dodatok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 - o určení pravidiel času predaja a prevádzky v obchode a službách

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 - o udržiavaní čistoty v obci a ochrany verejnej zelene

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 - o organizácii miestneho referenda

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 - o vymedzení miest pre volebné plagáty na území obce

2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 - zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 - o sankciách za porušenie stavebného zákona

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 - zásady hospodárenia s majetkom obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 - o určení výšky dotácie pre MŠ

2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 - o nakladaní s komun. odpadmi a s drob. stavebným odpadom

2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2019 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019 - o dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za ubytovanie

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 - o verejnej kanalizácii a odpadových vodách - dodatok č.1

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 - o verejnej kanalizácii a odpadových vodách

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 - o výške mesačného príspevku pre školské zariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 - miestny poplatok na rozvoj obce

Staršie VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2010 o vyhlásení záväzných častí ZaD c.2 územného plánu obce

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2010 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo strany obce

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2009 o ochrane ovzdušia a poplatku za znečistenie ovzdušia

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2007 o obmedzení užívania pitnej vody na iné účely

Všeobecne záväzné nariadenie č.2004 - Školský obvod Základnej školy v Stupave

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2002 a č.1/2004 o vykonávaní ochrannej deratizácie a dezinsekcie

Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2003 o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku

Všeobecne záväzné nariadenie č.2003 o používaní miestnych komunikácií

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2003 - Požiarny poriadok

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2002, 2003 o chove, vodení a držaní psov

Všeobecne záväzné nariadenie - Povodňový plán záchranných prác obce

Všeobecne záväzné nariadenie - Cintorínsky poriadok