SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Tlačivá

Evidencia a dane

Evidencia a dane

1. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt (vypisuje sa priamo na OcÚ, kvoli overeniu podpisu)

2. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt (vypisuje sa priamo na OcÚ, kvoli overeniu podpisu)

3. Návrh na zrušenie trvalého pobytu

4. Určenie súpisného čísla

5. Zrušenie súpisného čísla

6. Plná moc

7. Čestné prehlásenie

8. Priznanie k dani za psa

9. Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností a za psa

10. Priznanie k dani z nehnuteľností

11. Poučenie k vyplneniu priznania k dani z nehnuteľností

12. Návrh na zrušenie trvalého pobytu

13. Prihlásenie psov do evidencie

14. Ohlásenie ukončenia vykonávania poľnohospodárskej výroby samostatne hospodáriaceho roľníka

15. Zápis a ohlásenie začatia vykonávania poľnohospodárskej výroby samostatne hospodáriaceho roľníka

16. Výkaz o vybranej dani za ubytovanie

17. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti – pozemku

18. Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – pozemku

19. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Stavebný úrad

Stavebný úrad

1. Ohlásenie drobnej stavby

2. Návrh na vydanie územného rozhodnutia

3. Žiadosť o vydanie  stavebného povolenia

4. Žiadosť o vydanie zlúčeného územného rozhodnutia a stavebného povolenia

5. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

6. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

7. Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

8. Čestné vyhlásenie k stavbe pred rokom 1975

9. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

10. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonaní odborného dozoru nad stavbou

11. Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu

12. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

13. Žiadosť o MZZO k stavebnému povoleniu

14. Žiadosť o uvedenie MZZO do prevádzky (ku kolaudácii)

15. Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti celoročného užívania nehnuteľnosti

Životné prostredie a komunálny odpad

1. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

2. Hlásenie o vzniku/zániku/zmene poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady

3. Hlásenie o zmene intervalu vývozu/typu nádoby za komunálny odpad

4. Vážny lístok

Vodné a Stočné

1. Zmluva o odvádzaní odpadových vôd  (obyvateľ napojený na verejný vodovod)

2. Zmluva o odvádzaní odpadových vôd  (obyvateľ napojený na studňu)

3. Čestné prehlásenie (napojenie na zdroj vody a odvod splaškov)

Iné ...

1. Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie občanov - Word  (verzia PDF)

2. Povolenie na kamenárske práce a vstup na cintorín

3. Zmluva o nájme poštovej schránky  (umiestnené na OcÚ pri vchode na poštu)

4. Oznámenie o zriadení prevádzkarne a ohlásenie prevádzkového času

(povinné prílohy: fotokópia živn. listu alebo výpis z obchod. registra (z internetu), doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru (LV alebo nájomná zmluva))