SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odídenci Ukrajina

 12.12.2023

Evidencia utečencov z Ukrajiny na území obce

V súlade s aktuálnymi usmerneniami kompetentných orgánov žiadame obyvateľov / vlastníkov nehnuteľností v obci Borinka, ktorí ubytovali utekajúce osoby z Ukrajiny, o nahlásenie ich pobytu v obci na náš Obecný úrad Borinka.

Rovnako ako ostatným, aj samosprávam vyplývajú z tejto situácie rôzne povinnosti. Jednou z nich je aj povinnosť denne nahlasovať počty ubytovaných odídencov v danej obci. Je preto potrebné nám túto skutočnosť nahlásiť a to:

E-mailom na obecnyurad@obecborinka.sk
Osobne v kancelárií Obecného úradu Borinka

Žiadame Vás o nahlásenie nasledujúcich údajov:

  • Meno a kontakt na prenajímateľa nehnuteľnosti (vr. tel. kontaktu a e-mailovej adresy na zasielanie informácií).
  • Adresa nehnuteľnosti pobytu utečencov v obci.
  • Dátum začiatku, dátum ukončenia ubytovania
  • Mená osôb a ich identifikačné údaje (dátum narodenia, č. pasu alebo iného dokladu totožnosti, adresa pobytu na Ukrajine).
  • Žiadame uviesť, či osoby majú udelený štatút „ODÍDENCA", t. j. boli zaregistrované na hotspotoch na hranici alebo na cudzineckej polícii. V prípade, že o „dočasné útočisko" nepožiadali, je potrebné ho vybaviť na cudzinskej polícii.

Žiadame o doloženie:

  • Zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi (príloha na stiahnutie TU) a čestného vyhlásenia oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi (príloha na stiahnutie TU)
  • Odídenec bude od apríla povinný obci každý mesiac oznámiť, kto mu poskytuje ubytovanie. Výkaz musí poskytovateľ predložiť obci do 5 dní po skončení mesiaca. Tiež musí obci hlásiť zmenu adresy pobytu, keď sa presťahuje.

Táto oznamovacia povinnosť sa týka rovnako fyzických, ako i právnických osôb

Údaje sú potrebné pre ministerstvo vnútra a budú tiež základom, aby ubytovateľ mohol prípadne požiadať o príspevok na ubytovanie za odídenca, ktorý bude vyplácať štát prostredníctvom samospráv.

Zároveň Vám prinášame aj usmernenie, ako majú postupovať občania Ukrajiny po príchode k Vám (ak tak nespravili už pred príchodom):

  • pokiaľ sa jedná o občanov, ktorí cez Slovensko len tranzitujú (neplánujú tu zostať dlhodobo), je potrebné sa zaregistrovať na stránke Ministerstva vnútra
  • pokiaľ občania plánujú zostať na Slovensku dlhšie a používať sociálne a iné výhody, je potrebné, aby sa dostavili osobne na oddelenie Cudzineckej polície a požiadať o štatút dočasného útočiska (prípadne môžu tak urobiť priamo na hranici, v Bratislave je to možné v Asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici v priestoroch bývalej autobusovej stanice). So sebou si treba priniesť cestovný doklad (pas), rodný list, prípadne iný doklad totožnosti. Bude im vydaný doklad o tolerovanom pobyte. Toto potvrdenie si treba uchovať pre ubytovateľa, na účely uplatnenia kompenzácie nákladov V prípade, že odídenci z Ukrajiny budú bývať v Borinke, je potrebné, aby sa prihlásili na miestnom úrade v ohlasovni pobytu, prípadne ak sem smerujú z inej mestskej časti alebo iného mesta. Utečenci tak pri zmene adresy pobytu nenavštívia oddelenie cudzineckej polície, ale zmenu adresy nahlásia na obci v mieste pobytu – v tomto prípade u nás na obecnom úrade v čase stránkových hodín. Odídenec predloží na ohlasovni potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR. Vyplní tlačivo o presťahovaní (ktoré mu poskytne pracovníčka ohlasovne pobytu) a predloží doklad o ubytovaní (zmluva o nájme),ako aj čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania.
  • Pokiaľ sa jedná o maloleté dieťa, ktoré nie je v sprievode zákonného zástupcu, obec je povinná kontaktovať aj sociálnu kurátelu.

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30.marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2021.
Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.

Príspevok sa poskytuje vo výške:

• 10 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
• 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie
Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie a to najneskôr do 5 dní po skončení mesiaca.
Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

• do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
• obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci;
• ministerstvo vnútra po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca;
• obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva

Výkaz oprávnenej osoby (FO) o výške príspevku za ubytovanie odídenca (EXCEL)
Výkaz oprávnenej osoby (PO) o výške príspevku za ubytovanie odídenca (EXCEL)
Prehľad o uplatnených príspevkoch za daný mesiac (EXCEL)
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (WORD)
Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi (WORD)

Informácie na stiahnutie:

Viac informácií aj na:

https://www.mic.iom.sk/sk/
https://ua.gov.sk/
https://ktopomozeukrajine.sk/

Leták - všetko čo potrebujete vedieť k Vášmu pobytu (PDF)

Leták - Dočasné útočisko (PDF)

Svoje ubytovanie môžete ponúknuť na webovej stránke https://pomocpreukrajinu.sk/
Majitelia hotelov a penziónov, ktorí sú ochotní pomôcť, zas môžu kontaktovať Zväz cestovného ruchu SR.


1 2 >